Cirkevnimajetek.cz


English EnglishCo, kdo a komu?

Co?

Hlavním účelem narovnání vztahů státu a církví či náboženských společností je ukončení poskytování podpory církvím a náboženským společnostem a nahrazení dosavadního modelu postupným přechodem k samofinancování církví a náboženských společností, což zahrnuje:

  • Postupné vyplácení peněžité náhrady za majetek původně patřící církvím a náboženským společnostem, který je nyní v držení státu a okamžité odblokování tohoto majetku tak, aby jej stát mohl převést obcím a městům, privatizovat a jinak s ním nakládat.
  • Částečné navrácení majetku v držení státu, zvláště majetku původně patřícího řádům a kongregacím tak, aby mohly hospodařit. Přičemž rozhodným obdobím, kdy docházelo k majetkovým křivdám ve smyslu tohoto zákona (tj. k odejmutí původního majetku církví nebo náboženských společností), je období od 25.2.1948 do 1.1.1990.
  • Poskytnutí přechodného období pro státem financované církve a náboženské společnosti tak, aby se financování platů duchovních a hrazení provozních nákladů postupně stávalo nezávislým na státu.

Věcný záměr předkládaného zákona se všemi důležitými informacemi je možno získat zde.

Jak vůbec vznikl církevní majetek se dočtete zde.

Zda církve a náboženské společnosti nějaký majetek vůbec vlastnily se dočtete zde.

Právní názor Dr. Jindřišky Syllové, ředitelky Parlamentního institutu týkající se čl. 16 Listiny základních práv a svobod je možno získat zde.

Jak spolu jednaly stát a církve se dočtete zde.

Jak vypadal stav jednání státu a církve před rokem, v březnu  2007 se dočtete zde v příspěvku MgA. Jiřího Jedličky, zastupitele Červené Řečice.

 

Kdo?

Povinnými osobami jsou podle návrhu zákona: stát (organizační složky státu), státní fondy, Pozemkový fond České republiky a další státní organizace zřízené (založené) na základě zvláštního právního předpisu nebo zvláštním právním předpisem, státní podniky a právnické osoby příslušné hospodařit s majetkem státu nebo příslušné vykonávat správu k majetku státu. 

Povinnými osobami nejsou obce a kraje ani soukromé osoby, přestože také disponují původním majetkem církví a náboženských společností.

 

Komu?

Oprávněnými osobami jsou podle návrhu zákona řády a kongregace a jiná kněžská a řeholní společenství Církve římskokatolické, a to rovněž jako právní nástupci původních právnických osob, a Náboženská matice (též jako právní nástupce sloučených náboženských fondů českého a moravskoslezského), dále jsou oprávěnými osobami státem registrované církve a náboženské společnosti a jimi zřízené nebo založené právnické osoby, a to rovněž jako právní nástupci původních právnických osob, které pozbyly majetek v rozhodném období.

Oprávněnou osobou k čerpání finanční náhrady je přímo dotčená státem registrovaná církev nebo náboženská společnost.

 

Jak?

Obnovení vlastnického práva k vymezenému okruhu majetku nastane tak, že oprávněná osoba vyzve povinnou osobu k vydání do 12 měsíců od účinnosti navrhovaného zákona.  

Za původní majetek církví a náboženských společností (jejich právnických osob), který pozbyly v rozhodném období, a který se nevydává, stát umožní, aby každá dotčená církev a náboženská společnost obdržela od státu část z celkové paušální finanční náhrady v celkové výši 83 mld. Kč, která se podle návrhu má vyplácet po dobu 60 let úročena 4,85 % p.a.

Výše finanční náhrady byla určena po provedení kvalifikovaného odhadu současné hodnoty majetku, který církve a náboženské  společnosti držely k 25. 2. 1948. Celková hodnota tohoto majetku byla stanovena na 134 mld. Kč, od této částky byla odečtena hodnota majetku, který bude moci být vydán podle tohoto zákona. Kvalifikovaný odhad vychází z dat dodaných Českým ústavem zeměměřickým a katastrálním, Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky a Ministerstvem zemědělství.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý soubor majetku rozloženého po celém území ČR, nebylo reálné přistoupit k ocenění standardním postupem, tj. postupným oceňováním jednotlivých nemovitostí. Odhad hodnoty majetku je tedy provedeno na základě podkladů určujících skutečnou (tržní hodnotu) předmětného majetku, tj. cenu obvyklou v čase a místě.

Součástí ujednání bude uzavření dohod mezi státem a dotčenými církvemi a náboženskými společnostmi podepsané statutárnámi zástupci obou stran, kterými bude potvrzeno vzájemné narovnání veškerých majetkových nároků církví, náboženských společností a státu.

Postoj Ministerstva financí ČR je vyjádřen stanoviskem Ing. Eduarda Janoty, náměstka ministra a tvůrce státního rozpočtu, který můžete získat zde.

 

Co, kdo a komu? | 16 02 2008 - 14:13