Cirkevnimajetek.cz


English English« 2. 7. 2008 Naděje okradených zemědělců na vytunelovaný majetek zemědělskými družstvy stoupají.
12. 7. 2008 Před týdnem se v Betlémské kapli vydávali Humanisté za křesťany, před vchodem rozdávali letáky »

V Lidových novinách se  1. 7. 2008 ozval pan Milan Malinovský: V tisku se často objevují názory čtenářů, kteří jsou proti vracení majetku církvím; jejich argumentace jsou rozličné, avšak převažuje v nich spíše nepřátelská nota. Dáte-li prostor hlasu opačnému, tak tedy: církevní majetek sestává především z darů a odkazů mnoha desítek generací věřících, od prostých po zámožné. (I já církvi v poslední vůli majetek odkazuju.) Jakékoli pokusy tuto historickou skutečnost zpochybňovat jsou lži, jakékoli snahy se tohoto majetku zmocňovat jsou krádeží (věřící by zde užili výrazu svatokrádeží).

 

Ludvík Váňa z Prahy 4 do Metra píše: Reaguji na negativní ohlasy k církevním restitucím. Píšete o inkvizici, ale ta přece souvisí hlavně s osvobozováním Pyrenejského poloostrova od muslimské nadvlády a s érou náboženských válek, ze kterých těžila hlavně světská moc panovníků. My jsme dnes přece jen o kousek dál. Církve, které dříve tvrdě soupeřily, nyní vzájemně spolupracují. V době fašismu a komunismu se spojily, aby zabránily vlastní likvidaci. Ta největší z nich, tedy ta, která byla nejvíce majetkově poškozena, se zřekla části náhrad ve prospěch menších církví. A po určité době už nebude po státu nic chtít. Jako základ pro výpočet náhrad byla stanovena hodnota majetku, který církve měly v minulosti a o který přišly. Tato hodnota byla ale s ohledem na možnosti státu podhodnocena! I úrok byl stanoven jako přiměřený, s ohledem na možnou inflaci spíše nízký. Nebraňte proto církvím ve svobodné činnosti ve prospěch všech.

 

Štěpán Sittek v deníku Metro reaguje 2. 7. 2008 takto:Dovolte, abych krátce reagoval na řadu negativních komentářů k˙navracení majetku církvím. Velká část těchto příspěvků argumentuje tím, že se církev v minulosti dopustila řady chyb a nespravedlností. To je sice mnohdy pravda, ale zároveň je potřeba také zdůraznit, že po celý středověk a velkou část novověku byla církev v Evropě jedinou institucí, která provozovala a zajišťovala vzdělanost (od drobných farních škol až po univerzity) a také sociální a zdravotní služby (hospice, nemocnice, chudobince). Tyto činnosti se církev snaží vykonávat i v dnešní době jako alternativu k uniformitě státních a exkluzivitě soukromých institucí. Významnou roli sehrála církev také na poli kultury a umění, kde patřila mezi největší mecenáše, podporující jak slavné umělce, tak drobné místní tvůrce. Díky tomu dnes i v naší zemi máme zachováno tisíce nádherných památek. Neupírejme proto církvi právo na majetek a dejme jí šanci, aby tyto činnosti mohla v dnešní době více rozvinout.

 

A J. Zindulka dodává 3. 7. 2008 tato slova: Kritikové církevních restitucí (například pan Hynek Čáp, 30. června) svá tvrzení staví jen na vlastních nepřesných představách, z nichž čiší spíše nenávist než pokus o objektivní názor. Například se odhaduje, že komunisté na celém světě přímo zapříčinili smrt asi 148 milionů lidí, tedy mnohonásobně více než nacisté. Neříkám, že uváděné příklady pochybení církve (či některých jejích představitelů) v minulosti jsou nepravdivé, ale rozsahu a intenzity nacistických a především komunistických represí církve rozhodně nikdy nedosáhly. A na rozdíl od výše uvedených totalitních ideologií církve vždy přinášely a přinášejí do společnosti také dobro.

 

Je třeba se ozvat a nenechat si kálet na hlavu. To není skromnost ani pokora, to by byla hloupost.

Aktuálně | 3 07 2008 - 22:40