Cirkevnimajetek.cz


English English« 11. 1. 2012 ČT24: "Navrácení církevního majetku je vyřešení minulosti," říká Joel Ruml
9. 2. 2012 Aktualne.cz - Grafika: Jak má vypadat vyrovnání s církvemi »

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR, napsala: Eva Tichá

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podpořila v prvním čtení vládní návrh majetkového vyrovnání státu s církvemi. Stát by tak církvím naturálně vydal majetek za 75 mld. Kč a poskytnul finanční náhradu ve výši 59 mld. Kč.  

Financování církví a náboženských společností dosud upravuje zákon z roku 1949, který udržuje hospodářskou závislost církví a náboženských společností na státu. Kromě nápravy křivd způsobených minulým režimem má majetkové vyrovnání církvím a náboženským společnostem přinést právě hospodářskou nezávislost.

„Podpora návrhu ze strany vlády je také výbornou zprávou pro obce a kraje, jejichž rozvoj byl kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům po dvacet let brzděn. Pokud zákon schválí i Parlament, dojde ke zrušení tzv. blokačních ustanovení zákona o půdě a zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Tím bude podpořen rozvoj obcí a krajů, které dosud nemohou s blokovaným majetkem volně disponovat, zabrání se dalšímu zhoršování stavu předmětných nemovitostí, na jejichž obnovu budou moci být čerpány i dotace z evropských fondů,“ dodává Alena Hanáková.

Majetkové vyrovnání řešila k tomu zřízená vládní komise, jejímiž členy byli vedle ministrů kultury, zemědělství a financí zástupci všech koaličních stran. Díky mnoha jednáním komise s představiteli církví a náboženských společností bylo dosaženo konsensu. (www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/majetkove-narovnani-2011-108580/

Návrh zákona vychází z následujících principů:

Naturální vydání původního církevního majetku se bude týkat pouze majetku, který je nyní ve vlastnictví státu. Bude vydán zejména majetek, který spravuje Pozemkový fond a majetek, se kterým hospodaří Lesy ČR. Osobami povinnými vydat věci oprávněným osobám jsou pouze stát a státní organizace, nikoliv soukromé právnické a fyzické osoby či obce a kraje.

Za nevydávaný majetek náleží dotčeným církvím a náboženským společnostem finanční náhrada, jejíž výše byla určena na základě kvalifikovaného odhadu hodnoty původního majetku církví a náboženských společností po odečtení hodnoty majetku, u něhož bude umožněna naturální restituce. Finanční náhrada bude splácena po dobu 30 let a její výše bude každý rok upravována podle míry inflace.

Přechodné období financování církví a náboženských společností bude trvat 17 let od nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání. První 3 roky bude částka příspěvku konstantní, dalších 14 let se tento příspěvek bude každoročně snižovat o 5 % částky vyplacené církvím a náboženským společnostem v prvním roce přechodného období.

Součástí majetkového vypořádání státu s církvemi a náboženskými společnostmi je i opuštění principu financování platů duchovních a dalších výdajů církví a náboženských společností ze státního rozpočtu podle zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.

 

Aktuálně | 9 02 2012 - 16:15